Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

289,00 Kč s DPH

ks

GUASAN CLEAN FOAMY 1 l

PĚNIVÝ bezchlórový čisticí a dezinfekční prostředek

Čisticí a dezinfekční prostředek GUASAN CLEAN FOAMY je určen k ručnímu mytí (mopování) nesavých povrchů. Prostředek se vyznačuje dobrou odmašťovací schopností. Při nízkých koncentracích pracovního roztoku není nutný následný oplach vodou. Je charakteristický silnou a dlouhotrvající baktericidní, fungicidní a protikvasinkovou účinností.

Použití:

Všechny typy voděodolných omyvatelných podlah a povrchů (laminát, smaltované povrchy, keramika, přírodní a umělé kameny, nerez, hliník).

Vlastnosti:

Je nehořlavý, nepoškozuje ošetřované materiály, neobsahuje chlór, alkoholy, aldehydy ani fenoly.

Dávkování:

Běžné dávkování 30–50 ml/10 litrů vody. Při vysokém znečištění až 50–150 ml/10 litrů vody.

Účinky:

Baktericidní (30 min.), fungicidní (30 min.), protikvasinkové (10 min.).

Benefity

  • dobrá odmašťovací schopnost
  • silná a dlouhotrvající baktericidní, fungicidní a protikvasinková účinnost

Obsah: 1 l

Datum expirace: 36 měsíců od data výroby.

Bezpečnost a první pomoc:

exclam.pngVAROVÁNÍ H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: <5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky.

Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,0875 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.

Vyzkoušejte i naše další produkty: