1 590,00 Kč s DPH

ks

GUASAN SANDPIT 5 l

bezchlórová dezinfekce pískovišť

Tekutý dezinfekční prostředek určený k dezinfekci pískoviště. Dezinfekční účinnosti prostředku byly laboratorně doloženy komplexním šetřením společností Chemila s.r.o., Hodonín. Prostředek se používá k eliminaci bakteriálního znečištění, pro pracovníky je bezpečný a v použitých koncentracích je šetrný k životnímu prostředí.

Použití:

Údržba a dezinfekce pískoviště se provádí před zahájením jarního provozu a po letních prázdninách.

Vlastnosti:

Neobsahuje alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žádné tekavé ani leptavé látky. Je nehořlavý.

Dávkování:

GUASAN SANDPIT 5 l stačí na vydezinfikování pískoviště o velikosti 3 x 4 m o hloubce 30 cm.

1. Pro hygienické zabezpečení dětského pískoviště budeme potřebovat 100 litrů vody, 5 litrů GUASAN SANDPIT, 2 litry odmašťovacího prostředku s tenzidy (např. jar), postřikové zařízení (případně konev), hrábě, mechanické síto a nádobu na odpad.

2. Z pískoviště se mechanicky odstraní veškeré předměty. Následně se hráběmi upraví pískoviště tak, aby jeho plocha byla rovná. V případě velkého mechanického znečištění přesejeme obsah pískoviště přes mechanické síto.

3. Připravíme si 4% odmašťovací pracovní roztok (tj. 2 litry odmašťovacího přípravku, např JARu na 50 litrů vody). Pískoviště tímto roztokem rovnoměrně propláchneme a tím zajistíme odstranění organických nečistot a odmaštění.

4. Připravíme si 50 litrů vody, do které přidáme 5 litrů koncentrátu GUASAN SANDPIT. Tím získáme 5% roztok polymerového dezinfekčního prostředku GUASAN SANDPIT.

5. Po rovnoměrném aplikování roztoku necháme 10 minut dezinfekční prostředek působit na písku. Po uplynutí této doby celou plochu písku hráběmi promícháme a následně písek urovnáme.

Účinky:

Eliminuje široké spektrum mikroorganismů a má tyto účinky: baktericidní – včetně TBC (15-30min.), virucidní (15-30 min.) a protikvasinkové (60 min.).

Obsah: 5 l

Datum expirace: 36 měsíců od data výroby.

Bezpečnost a první pomoc:

VAROVÁNÍ:

exclam.pngH317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Obsahuje: polyhexamethylen guanidinhydrochlorid, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; dezinfekční prostředky.

Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,25 g/100 g.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Vyzkoušejte i naše další produkty: